System Boloński

System boloński to system utworzony na bazie tzw. Deklaracji Bolońskiej z 1999 r., która wprowadziła podział na studia pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia w celu harmonijnego rozwoju szkolnictwa wyższego w Europie i ujednolicenia różnych jego europejskich systemów. Na bazie tej deklaracji opiera się również system punktów ECTS, umożliwiający wymianę zagraniczną studentów w ramach uczelni objętych programem LLP Socrates-Erasmus.

System boloński opiera się na trzech cyklach kształcenia: trzyletnim studiów licencjackich (I stopnia), dwuletnim studiów magisterskich (II stopnia) i czteroletnim studiów doktorskich (III stopnia). Nauka na każdym z tych cyklów kończy się uzyskaniem konkretnego tytułu zawodowego.

Po trzech latach studiów i obronie tzw. prac licencjackich uzyskuje się przykładowo tytuł licencjata. Po dwóch latach studiów magisterskich uzyskuje się tytuł magistra. Po czterech kolejnych latach i obronie pracy doktorskiej można mieć tytuł doktora.

Nie można zapisać się na studia II lub III stopnia, nie ukończywszy studiów I stopnia. Podobnie nie można się zapisać na studia III stopnia, nie mając tytułu magistra. Można natomiast zrobić sobie przerwę w nauce, jeżeli mamy, załóżmy, dość studiowania po napisaniu i obronieniu pracy licencjackiej na trzecim roku studiów I stopnia. Studia magisterskie możemy podjąć w dowolnym momencie życia po uzyskaniu tytułu licencjata.

Pamiętajmy jednak, że najlepiej studia robić, będąc osobą do 26. roku życia. Korzystamy wówczas z opieki państwa, które opłaca za nas składki zdrowotne. Po 26. roku życia musimy sobie opłacać sami te składki.

Wracając jednak do prac licencjackich, po ich napisaniu następuje tzw. obrona, czyli najczęściej odpowiedzi na pytania specjalnej komisji złożonej z kadry naukowej. Jeżeli prace licencjackie są pisane samodzielnie, nie ma żadnego problemu z udzieleniem dobrych odpowiedzi i obronieniem pracy. Gorzej, jeżeli zleciliśmy napisanie naszej pracy licencjackiej komuś obcemu. Wówczas często nieodzowny staje się kontakt z taką osobą przed przystąpieniem do obrony.