Promotor pracy

Jak promotor zmienia prace licencjackie?

Promotor jest osobą odpowiedzialną za studenta w czasie pisania pracy. To on tak naprawdę nadzoruje sprawy techniczne związane z praca licencjacką i to on, pośrednio, odpowiada za jej zawartość merytoryczną. Promotor nie ma prawa nakazać zmiany części pracy (chyba, że jest ona niezgodna z konkretnym wymogiem), ale ma prawo wskazać te tezy, które nie są zgodne ze stanem wiedzy- student może je zmienić lub nie.

Poglądy promotora często są na tyle silne, że mogą modyfikować podejście studenta. Promotor jako opiekun zwraca uwagę studenta na te aspekty danego zagadnienia, na które piszący prace licencjackie często nie patrzą. Często również to promotor jest osobą sugerująca temat, który następnie jest dopiero podchwycony przez studenta, który przymierza się do jego realizacji.

Tak naprawdę jednak promotor jest potrzebny po coś innego. Jego zadaniem jest dopilnować, aby powstająca praca przypominała prace naukową od strony technicznej i formalnej. Właściwe osadzanie bibliografii czy formatowanie tekstu jest charakterystyczne dla prac naukowych i tu pomoc osoby o większym doświadczeniu jest nieoceniona. Dlatego czasem promotor powinien być wyłącznie polonistą.

Oczywiście często wpływ promotora jest głębszy, a to dotyczy zwłaszcza prac, w których autor pracy licencjackiej staje się członkiem zespołu badawczego promotora- wówczas już prace licencjackie są dopasowane ściśle do charakterystyki konkretnego grantu i tu wymogi są zdecydowanie określone, nie ma tak dużej dowolności, jak w przypadku samodzielnej pracy.

Promotor może na kształt pracy licencjackiej wpływać na wiele sposobów, ale nie należy zakładać ani że wpływ ten jest zawsze pozytywny, ani tym bardziej, że promotor swoim wpływem może zaszkodzić.